PLATFORMA O. G.

Platforma organizacji gospodarczej w architekturze chmury obliczeniowej.

Projekt łączy w sobie instrumenty służące do oceny sytuacji finansowej organizacji z narzędziami wspomagającymi przygotowanie planu działania oraz zarządzaniem wiedzą.

Podstawowym narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji jest model symulacyjny „SMOG”, który umożliwia przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie finansowego planu działania według modelu najlepszych praktyk, opisanego w książce Skrzypek J., 2012, Biznesplan – model najlepszych praktyk, Poltext W-wa. Jednocześnie model symulacyjny służy jako element konstrukcyjny dynamicznych studiów przypadku oraz gier symulacyjnych.

Na obecnym etapie rozwoju projektu, autorzy dysponują kompletnymi rozwiązaniami opracowanymi w formie arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Docelowa koncepcja powinna zostać zrealizowana w formie produktu umiejscowionego w chmurze obliczeniowej.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można wskazać następujące grupy odbiorców:

  • Start up,
  • MŚP,
  • Duże przedsiębiorstwa,
  • Organizacje edukacyjne.

Osoby zamierzające uruchomić własną działalność gospodarczą mogą wykorzystać narzędzia platformy do przygotowania studium wykonalności swego projektu, a następnie analizy osiąganych wyników. Właściciele i pracownicy MŚP mogliby wykorzystać platformę do oceny bieżącej sytuacji finansowej oraz przygotowania planów działania, a także wykorzystać kursy e-learningowe, kształcące umiejętności zarzadzania przedsiębiorstwem.

W przypadku dużych przedsiębiorstw model symulacyjny byłby ściśle dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa, co umożliwiałoby wygenerowanie studiów przypadków i gry symulacyjnej, dostosowanej do potrzeb. Proponowane rozwiązanie umożliwia łatwe zarządzania wariantami planu lub sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi. Warto podkreślić, że model symulacyjny może łatwo zostać dostosowany do innego niż obowiązujący w Polsce systemu rachunkowości.  Organizacje prowadzące działalność edukacyjną mogłyby wykorzystywać e-learningową część platformy, czyli studia przypadków, gry symulacyjne oraz kursy szkoleniowe.

Warto podkreślić, że narzędzia platformy mogą również wykorzystywać organizacje, które sprawują nadzór właścicielski nad innymi podmiotami.