Aktywa trwałe

to te aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych [Ustawa o rachunkowości,1994]