Finansowa trwałość projektu

saldo zakumulowanych niezdyskontowanych środków pieniężnych jest większe od zera we wszystkich latach objętych analizą.