Metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)

przepływy środków pieniężnych muszą być dyskontowane przy przyjętym poziomie stopy dyskontowej, który wynosi 5% w przypadku zastosowaniu cen stałych i 8% w przypadku cen bieżących.