A B C D F H I K L M N P R S U W Z

Środki trwałe

to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki [Ustawa o rachunkowości,1994]

Studium wykonalności

proces identyfikacji możliwości i zagrożeń, określania celów, szacowania kosztów i korzyści oraz określenia alternatywnych rozwiązań problemu, w celu uniknięciu błędnych decyzji inwestycyjnych [Thompson, 2005]

SWOT/TOWS

jest to kompleksowa metoda służąca do oceny wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycje strategiczna przedsiębiorstwa. Jej nazwa jest akronimem czterech słów: Strengths (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse, możliwości), Threats (zagrożenia).