Merytoryczne kryteria oceny projektów

Kryteria merytoryczne odnoszą się zwykle do oceny trwałości rezultatów projektu, wykonalności technicznej, organizacyjnej i finansowej możliwości osiągnięcia wskaźników związanych z realizacją projektu, wiarygodności założeń przyjętych w planie finansowym.

Model „pięciu sił” według Portera

polega na ocenie wpływu pięciu następujących czynników na funkcjonowanie przedsiębiorstwa: możliwości pojawienia się konkurentów, siły przetargowej dostawców, siły przetargowej nabywców, możliwości pojawienia się substytucyjnych wyrobów, poziomu rywalizacji między dotychczasowymi konkurentami.

Model najlepszych praktyk

model sporządzania studiów wykonalności oraz biznesplanów, który  umożliwi sporządzanie poprawnych metodycznie planów, ułatwiających przygotowanie prognozy rezultatów przedsięwzięcia, zapieniając jednocześnie możliwość monitorowanie jego przebiegu, oraz łatwość  dostosowania do wymogów inwestora.