Rezerwy

zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. [Ustawa o rachunkowości, 1994] Rezerwy tworzy się na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania…

Rzeczowe aktywa trwałe

obejmują środki trwałe (grunty, budynki,  lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe),    środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie.