Sprawozdania finansowe – zawartość

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr, 2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, 3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, 4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne…

Środki trwałe

to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki [Ustawa o rachunkowości,1994]

Studium wykonalności

proces identyfikacji możliwości i zagrożeń, określania celów, szacowania kosztów i korzyści oraz określenia alternatywnych rozwiązań problemu, w celu uniknięciu błędnych decyzji inwestycyjnych [Thompson, 2005]

SWOT/TOWS

jest to kompleksowa metoda służąca do oceny wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycje strategiczna przedsiębiorstwa. Jej nazwa jest akronimem czterech słów: Strengths (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse, możliwości), Threats (zagrożenia).