Próg rentowności (BEP)

punkt, w którym przychód ze sprzedaży pokrywa koszty całkowite, to jest koszty stałe i koszty zmienne.