SWOT/TOWS

jest to kompleksowa metoda służąca do oceny wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycje strategiczna przedsiębiorstwa. Jej nazwa jest akronimem czterech słów: Strengths (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse, możliwości), Threats (zagrożenia).