Zobowiązania krótkoterminowe

to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, która stają się wymagalna w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.