WDROŻENIE – MONITOROWANIE _ EWALUACJA


Prace nad biznesplanem muszą doprowadzić do podjęcia decyzji dotyczącej dalszych losów projektu. Może on bowiem zostać:
·        przekazany do wdrożenia i eksploatacji,
·        skierowany do ponownego opracowania,
·        zaniechany.
 
W pierwszym z omawianych przypadków, niezbędne jest monitorowanie procesu wdrażania projektu, a szczególnie sprawdzenie, czy zakończony został proces wdrażania projektu. Podobnie, w trakcie eksploatacji projektu, należy systematycznie sprawdzać, czy nie uległy zmianie założenia przyjęte na etapie konstrukcji biznesplanu. Z kolei, po zakończeniu eksploatacji projektu należy dokonać jego ewaluacji, która powinna się zakończyć przygotowaniem raportu końcowego.
 
Podobnie, w przypadku zaniechania realizacji projektu, należy przygotować raport opisujący przyczyny takiego stanu rzeczy.