Prace nad biznesplanem muszą doprowadzić do podjęcia decyzji dotyczącej dalszych losów projektu. Może on bowiem zostać:
·        przekazany do wdrożenia i eksploatacji,
·        skierowany do ponownego opracowania,
·        zaniechany.
 
Poniżej przedstawiono kilka uwag dotyczących wdrożenia, monitorowania i ewaluacji planu.

Czynniki sprzyjające wdrożeniu:
Jasna Wizja: Biznesplan powinien jasno zdefiniować misję i cele firmy. To pozwala na opracowanie strategii, które będą zgodne z ogólną wizją przedsiębiorstwa.
Realistyczne Cele: Cele powinny być wyraźnie określone, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone czasowo (SMART). Są one niezbędne dla oceny postępów i korekty kursu, jeśli to konieczne.
Dokładna Analiza Rynku: Biznesplan musi opierać się na dokładnym zrozumieniu rynku, w tym na znajomości konkurencji, klientów i trendów.
Zrównoważony Model Biznesowy: Przedsiębiorstwo musi posiadać zrównoważony model biznesowy, który generuje dochody przewyższające koszty.
Zasoby Finansowe: Przedsiębiorstwo musi dysponować odpowiednimi zasobami finansowymi, aby przetrwać początkowy okres, kiedy może nie generować wystarczających dochodów.
Kompetentny Zespół: Zespół powinien posiadać odpowiednie umiejętności i doświadczenie do wykonania planu. Kompetentny zespół jest kluczowy dla skutecznego wdrożenia biznesplanu.
Zaangażowanie Właścicieli: Właściciele i zarządzający muszą być głęboko zaangażowani w proces wdrożenia biznesplanu, co zapewnia odpowiednią motywację i długoterminowe zaangażowanie.
Dobre Zarządzanie Zmianą: Wdrożenie biznesplanu często wiąże się ze zmianami. Firma musi być w stanie efektywnie zarządzać tymi zmianami.
Systematyczna Kontrola i Ewaluacja: Firma musi systematycznie monitorować i oceniać postępy w stosunku do biznesplanu, dokonywać korekt i dostosowań, gdy jest to konieczne.
Elastyczność: W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, elastyczność jest kluczowa. Firma musi być gotowa do szybkiego dostosowania swojego planu w odpowiedzi na nieoczekiwane wydarzenia lub zmiany na rynku.

Dlaczego monitorowanie planu jest niezbędne:

Dostosowanie do Zmian: Monitoring umożliwia szybkie dostosowanie planu do zmian w otoczeniu biznesowym, takich jak nowe trendy rynkowe czy zmiany w działalności konkurencji.
Kontrola Postępów: Regularne śledzenie wyników pozwala ocenić, czy firma osiąga założone cele i wykonuje zadania zgodnie z planem.
Wykrywanie Problemów: Monitorowanie może pomóc w wykrywaniu problemów na wczesnym etapie, zanim staną się one poważne, umożliwiając ich skuteczne zarządzanie.
Zarządzanie Ryzykiem: Regularne monitorowanie pomaga w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem, zanim stanie się ono krytyczne.
Pomiar Skuteczności: Monitorowanie pozwala ocenić, które strategie i działania są najbardziej skuteczne, a które wymagają poprawy.
Zapewnienie Kontroli Budżetowej: Monitorowanie pomaga kontrolować wydatki i utrzymywać budżet pod kontrolą.
Motywowanie Zespołu: Dzięki monitorowaniu postępów, firma może świętować osiągnięcia, co zwiększa morale i motywację zespołu.
Zapewnienie Zgodności: W niektórych branżach, monitorowanie jest wymagane do spełnienia regulacji prawnych lub standardów branżowych.
Podtrzymywanie Wiarygodności: Regularne monitorowanie i raportowanie wyników do interesariuszy, takich jak inwestorzy, buduje zaufanie i wiarygodność firmy.
Udoskonalenie Planu: Na podstawie monitorowania, firma może nauczyć się, co działa, a co nie, i w ten sposób ulepszyć swoje przyszłe plany.

Ustalenie skuteczności projektu: Ewaluacja jest niezbędna, aby określić, czy projekt osiągnął swoje cele i czy zasoby zostały wykorzystane w optymalny sposób. To pozwala na ocenę skuteczności realizacji projektu.
Udoskonalanie przyszłych projektów: Ewaluacja pozwala na identyfikację problemów i wyzwań, które pojawiły się podczas realizacji projektu, a które można uniknąć lub lepiej zarządzać w przyszłych projektach.
Zadowolenie interesariuszy: Ewaluacja pozwala na przekazanie wyników interesariuszom, takim jak inwestorzy, zarząd firmy czy klienci. Pokazuje to, że firma jest odpowiedzialna i transparentna, co może zwiększyć zaufanie i satysfakcję.
Uczenie się i rozwój: Ewaluacja projektu to cenna okazja do nauki dla zespołu projektowego. Może przynieść cenne lekcje, które mogą być wykorzystane do osobistego rozwoju i doskonalenia umiejętności zarządzania projektami.
Pomiar zwrotu z inwestycji (ROI): Ewaluacja jest kluczowa do mierzenia zwrotu z inwestycji w projekt. To pozwala na określenie, czy projekt był opłacalny, co jest kluczowe dla podejmowania decyzji o przyszłych inwestycjach.