• długoletni pracownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych UE w Krakowie,
 • pełnomocnik Rektora UEK d.s. e-learningu (2008 -2019),
 • autor wielu publikacji dotyczących problematyki sporządzania i wdrażania biznesplanów,
 • wykonawca licznych biznesplanów i studiów wykonalności,
 • wykładowca na kursach i treningach menedżerskich.
 • Biznesplan w 10 krokach, POLTEXT 2014
 • Biznesplanmodel najlepszych praktyk – Poltext 2009 oraz II wydanie Poltext 2012,
 • Biznesplan, Poltext, W-wa 2005,
 • Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE, Twigger, 2005,
 • Projekty współfinansowane ze źródeł UE, Twigger 2005,
 • Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN 2005,

Opracowanie skutecznego biznesplanu, czyli takiego, który pozwoli zrealizować zamierzone cele, nie jest zadaniem łatwym. Wymaga ono od autora zarówno znajomości podstaw teoretycznych wielu dyscyplin ekonomicznych, jak i umiejętności ich zastosowania w konkretnym przypadku. Biznesplan integruje bowiem w jednym opracowaniu problematykę poruszaną na gruncie zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy też planowania finansowego, a ponadto wymaga orientacji w aspektach technicznych realizowanego przedsięwzięcia. Na dodatek całą sytuację komplikuje fakt, że czytelnicy biznesplanu, a więc potencjalni inwestorzy, mają bardzo zróżnicowane oczekiwanie, co do jego zawartości[1].

Warto więc sobie zadać pytanie: czy istnieje uniwersalna procedura sporządzania biznesplanu, którą stosunkowo łatwo można by dostosować do szczegółowych wymagań czytelnika? Próba odpowiedzi na tak postawiane pytania skłoniła autora do przygotowania książki „Biznesplanmodel najlepszych praktyk” nawiązującej do idei zaprezentowanych wcześniej w publikacji „BIZNESPLAN[2]. Jej głównym celem jest zaprezentowanie zestawu zasad i procedur sporządzania biznesplanu, które mogą być określane mianem modelu najlepszych praktyk. Opracowanie studium wykonalności lub biznesplanu w konwencji modelu najlepszych praktyk, będącego wynikiem wieloletnich doświadczeń autora, powinno  pozwolić – po dokonaniu niezbędnych przekształceń – na stosunkowo łatwe dostosowanie do wymogów potencjalnego inwestora.

Książka adresowana jest do szerokiego grona czytelników, począwszy od przedsiębiorców zamierzających zrealizować swe projekty, poprzez tych, których zadaniem będzie sporządzanie biznesplanów, a skończywszy na osobach, które będą oceniać plany działania. Warto też wspomnieć o możliwości zastosowania modelu najlepszych praktyk do standaryzacji sposobów przygotowania planów działania, niezbędnej w trakcie realizowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami zależnymi.


[1] Za ilustracje tego stwierdzenia może posłużyć lektura wytycznych dotyczących sporządzania studium wykonalności na potrzeby unijnych programów operacyjnych.

Książka Biznesplan w 10 krokach stanowi przewodnik po problematyce związanej z opracowaniem biznesplanu. Jego podstawowym celem jest ułatwienie czytelnikowi przygotowania dokumentu, który będzie zawierał logiczny i spójny opis pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, przedstawiał jego podstawowe założenia oraz sposoby ich realizacji. Dokument taki nosi właśnie nazwę biznesplanu lub studium wykonalności.

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że sporządzenie biznesplanu nie powinno być – z punktu widzenia jego autora – celem samym w sobie. Celem nie jest też zdobycie źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia. W tym kontekście biznesplan jest tylko, i aż, narzędziem, które pozwoli realistycznie ocenić wykonalność planowanego przedsięwzięcia,  oraz określić warunki, których spełnienie jest konieczne na etapie jego wdrożenia. Zastosowanie biznesplanu jednak nie kończy się na etapie wdrożenia przedsięwzięcia, gdyż w trakcie jego realizacji umożliwia monitorowanie stopnia osiągnięcia założonych celów, a zatem ułatwia też wprowadzenie niezbędnych korekt.

Zakres prac doradczych obejmuje:

 1. Przygotowanie biznesplanów.
 2. Przygotowanie studiów wykonalności dla projektów unijnych.
 3. Wycenę wartości przedsiębiorstwa metodami ekonomicznymi.

Zapraszam na dedykowane szkolenia z zakresu:

 1. Zasad konstrukcji biznesplanów i studiów wykonalności.
 2. Metod wyceny przedsiębiorstw metodami ekonomicznymi.
 3. Oceny efektywności projektów inwestycyjnych.
 4. Metod planowania finansowego.
 5. Finansów dla niefinansistów.

Zakres i przebieg szkoleń ustalany jest po analizie potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.